Περιγραφή Έργου

Μεταλλικές κατασκευές (καλούπια σκυροδέματος) για την γέφυρα του Ρίου – Αντιρίου.

Βάρος: 450 ton

rio-antirio-bridge