Title Image

Αειφόρος Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΑΕ

Κύριο μέλημα και γενικός αντικειμενικός σκοπός της Πολιτικής της επιχείρησης είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων και των επιδόσεων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, αλλά και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί Ποιότητας, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ της επιχείρησης είναι:
• Η διαρκής ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρηματικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων
• Ο διαρκής έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος
• Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών της
• Η συνεχής αύξηση της παραγωγικότητας
• Η παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παροχή των υπηρεσιών και αφορούν εργαζόμενους, συνεργάτες, πελάτες και επισκέπτες.
• Η ελαχιστοποίηση των μη συμμορφώσεων

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω η επιχείρηση ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΕ έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης το οποίο συμμορφώνεται με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:18.

Η Διοίκηση της επιχείρησης εκτιμά πως τα Διαχειριστικά Συστήματα είναι ουσιαστικά μέσα ενδυνάμωσης της Επιχειρηματικής θέσης της λόγω:
• Της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας των υπηρεσιών της
• Της βελτίωσης της Περιβαλλοντικής της απόδοσης και της απόδοσης σε θέματα ΥΑΕ
• Της αποδοτικότερης οργάνωσης
• Της ετοιμότητας για πλήρη συμμόρφωση με όλους του νόμους και κανονισμούς που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας.
• Της δημιουργίας καλύτερου κλίματος στην επιχείρηση μέσω και της διαβούλευσης με τους εργαζομένους

Η πολιτική αποτελεί το πλαίσιο και το μηχανισμό για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας, Περιβάλλοντος & ΥΑΕ και τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.

Η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων και των επιδόσεων σε θέματα ΥΑΕ και ηπρόληψη των προβλημάτων – μη συμμορφώσεων, προϋποθέτουν τη συνειδητοποίηση και τον συστηματικό έλεγχο σε κάθε επιμέρους διεργασία και ως σύνολο.

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των διεργασιών απαιτεί:

• Σαφή προσδιορισμό των υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διεργασία αλλά και για κάθε θέση εργασίας.
• Γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται οι εργασίες (Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Οδηγίες Ελέγχου κλπ), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
• Συνεχή έλεγχο των αποτελεσμάτων.
• Τήρηση γραπτών στοιχείων που αποδεικνύουν την Ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, την Περιβαλλοντική απόδοση και την απόδοση σε θέματα ΥΑΕ.
• Εκπόνηση προγραμμάτων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας, Περιβάλλοντος& ΥΑΕ.
• Διαδικασία ώστε να μαθαίνει η επιχείρηση από τα λάθη της, να φροντίζει συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται (Διορθωτικές Ενέργειες) και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες της, αλλά και δημιουργία πλαισίου για την πρόληψη λαθών.
• Τη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο όλων των πιθανών κινδύνων ΥΑΕ που ενδεχομένως να προκύψουν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων και τη μείωση της διακινδύνευσης στο ελάχιστο δυνατόν επίπεδο.
• Τη συστηματική διαχείριση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας

Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για:
• Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης.
• Την κοινοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων στους εργαζομένους.

11/11/2020 Εκ μέρους της Διοίκησης Ι. Δημητρίου

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η αειφόρος ανάπτυξη είναι το προσχέδιο για την επιτυχία ενός καλύτερου μέλλοντος. Ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους μας.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει δράσεις για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.

Υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα

Δωρίζουμε ό,τι δεν χρησιμοποιούμε

Υποστηρίζουμε τους τοπικούς προμηθευτές

Ενισχύουμε όλους τους υπαλλήλους μας να εμβολιάζουν και να φροντίζουν την οικογένειά τους.

Υποστηρίζουμε το προσωπικό μας στις εξετάσεις του για τον Covid 19

Βοηθάμε στην εκπαίδευση των παιδιών στην κοινότητά μας.

Ενδυναμώνουμε γυναίκες και κορίτσια και προσπαθούμε πάντα να διασφαλίσουμε τα ίσα δικαιώματά τους.

Αποφεύγουμε τη σπατάλη νερού

Ανακυκλώνουμε χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο

Φυτεύουμε δέντρα, βοηθώντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος.

Εγγραφείτε στο NEWSLETTER μας